5 Feb 2012

Kolokium.

untuk sesiapa yang tengah buat, dah buat, nak buat kolokium.. umi ada sikit info untuk kolokium. sikit je laa. hehe. apa yang patut ada dalam kolokium tu. eh kejap, assalamualaikum. hehehe
 1. Tajuk 
 2. Abstrak
 3. Penghargaan
 4. Isi Kandungan
  • Pengenalan
  • Latar Belakang
  • Pernyataan Masalah
  • Objektif Kajian/ Persoalan Kajian/ Tujuan Kajian
  • Kepentingan Masalah
  • Batasan Kajian
  • Tinjauan Literatur
  • Metodologi Kajian
  • Dapatan Kajian & Perbincangan
  • Rumusan & Cadangan
  • Rujukan
  • Lampiran

Good Luck guys ^^.
16:46 / by / 0 Comments

No comments:

Post Top Ad